با پدید آمدن شبکه های اجتماعی عده ای تصور می کنند که نیاز به داشتن وب سایت های شخصی کاهش پیدا کرده است .شبکه های اجتماعی می توانند نقش یک معرفی کننده آنلاین را داشته باشند
ادامه مطلب

طراحی سایت شخصی

 با پدید آمدن شبکه های اجتماعی عده ای تصور می کنند که نیاز به داشتن وب سایت های شخصی کاهش پیدا کرده است .شبکه های اجتماعی می توانند نقش یک معرفی کننده آنلاین را داشته باشند